NAV
cURL PHP Nodejs Python CSharp Go

مقدمات و پیش‌نیاز‌ها

به راهنمای سرویس اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی ایران درگاه خوش آمدید. این مستندات، جهت راهنمایی شما در استفاده از وب سرویس ایران درگاه تهیه شده است. در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکال در هر مرحله می‌توانید با ما تماس بگیرید. لطفا قبل از پیاده‌سازی به نکات زیر توجه نمایید:

تمامی درخواست‌ها به صورت REST می‌باشند.

در صورت دریافت هرگونه خطا، ابتدا پارامترهای ارسالی خود را بررسی نمایید. پس از بررسی، در صورتی که همچنان خطا رفع نشده باشد، پارامترهای ارسالی را به همراه تصویر خطا برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت توسط تیم فنی بررسی و مشکل شما رفع شود.

درگاه پرداخت

راهنمای کلی

جهت اتصال به درگاه پرداخت، تنها کافیست چهار مرحله زیر را پس از دریافت کد مرچنت پیاده کنید:

 1. ایجاد تراکنش: در این مرحله، اطلاعات تراکنش خود را برای ما ارسال ‌کنید تا در پاسخ به شما، شناسه یکتا یا authority بازگردانده شود. شناسه یکتا را حتما نزد خود نگه دارید (آن را در پایگاه داده خود ذخیره نمایید) تا در ادامه مراحل با مشکل مواجه نشوید.

 2. هدایت کاربر به درگاه: با استفاده از authority دریافت شده، کاربر را به آدرس مشخص شده هدایت کنید تا کاربر شما به درگاه رفته و عملیات پرداخت را انجام دهد.

 3. بازگشت اطلاعات: در این مرحله، کاربر پس از انجام تراکنش یا انصراف از تراکنش به صفحه فروشگاه هدایت خواهد شد که اطلاعات تراکنش به صورت POST به آدرس callbackURL که در مرحله اول ارسال کرده‌اید، ارسال می‌شوند.

 4. تایید تراکنش: در این مرحله، اطلاعات تراکنش که قبلا به آدرس callbackURL ارسال شده بود، بازگردانده می‌شود. در صورتی که تراکنش موفقیت‌آمیز بوده باشد، برای تکمیل تراکنش، حتما باید متد تایید تراکنش را فراخوانی کنید تا کد پیگیری تراکنش برای شما ارسال گردد.

ایجاد تراکنش

curl 'https://dargaah.com/sandbox/payment' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "merchantID": "TEST",
  "amount": 500000,
  "callbackURL": "https://example.com",
  "orderId": "1234",
  "cardNumber" : "1234123412341234"
}'
$data = [
  "merchantID" => "TEST",
  "amount" => 500000,
  "callbackURL" => "https://example.com",
  "orderId" => "1234",
  "cardNumber" => "1234123412341234"
];

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://dargaah.com/sandbox/payment',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 # if you get SSL error (curl error 60) add 2 lines below
 CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
 CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
 # end SSL error
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),
 CURLOPT_HTTPHEADER => [
  'Content-Type: application/json'
 ],
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
var_dump($response);
const axios = require("axios");

const data = {
 merchantID: "TEST",
 amount: 500000,
 callbackURL: "https://example.com",
 orderId: "1234",
 cardNumber: "1234123412341234",
};

const url = "https://dargaah.com/sandbox/payment";

axios
 .post(url, data)
 .then((response) => {
  console.log(response.data);
 })
 .catch((error) => {
  console.error(error);
 });
import requests
import json

data = {
  "merchantID": "TEST",
  "amount": 500000,
  "callbackURL": "https://example.com",
  "orderId": "1234",
  "cardNumber": "1234123412341234"
}

url = "https://dargaah.com/sandbox/payment"

payload = json.dumps(data)
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(url, data=payload, headers=headers)

response_content = response.json()
print(response_content)
var data = new
{
 merchantID = "TEST",
 amount = 500000,
 callbackURL = "https://example.com",
 orderId = "1234",
 cardNumber = "1234123412341234"
};

var url = "https://dargaah.com/sandbox/payment";

// Install the Newtonsoft.Json NuGet package first
var json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data);
var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");

var client = new HttpClient();
var response = await client.PostAsync(url, content);
var responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(responseContent);
import (
  "bytes"
  "encoding/json"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "net/http"
)

data := map[string]interface{}{
  "merchantID": "TEST",
  "amount":   500000,
  "callbackURL": "https://example.com",
  "orderId":   "1234",
  "cardNumber": "1234123412341234",
}

url := "https://dargaah.com/sandbox/payment"

jsonData, err := json.Marshal(data)
if err != nil {
  fmt.Println("Error marshaling JSON:", err)
  return
}

response, err := http.Post(url, "application/json", bytes.NewBuffer(jsonData))
if err != nil {
  fmt.Println("Error sending request:", err)
  return
}
defer response.Body.Close()

responseData, err := ioutil.ReadAll(response.Body)
if err != nil {
  fmt.Println("Error reading response:", err)
  return
}

fmt.Println(string(responseData))

دستور بالا در صورت موفقیت آمیز بودن، کدی با فرمت JSON مانند زیر برمی‌گرداند:

{
 "message": "اتصال به درگاه بانک با موفقیت انجام شده است.",
 "status": 200,
 "authority": "20230912094118ZY"
}

با استفاده از ارسال اطلاعات به صورت POST به آدرس درخواست، تراکنش را ایجاد نمایید.

آدرس درخواست

POST
https://dargaah.com/payment

آدرس درخواست محیط سندباکس

POST
https://dargaah.com/sandbox/payment

پارامترهای ارسالی

پارامتر نوع الزامی توضیحات
merchantID string بله مرچنت کد دریافتی داخل پنل کاربری برای اتصال به درگاه
(برای محیط سندباکس، مقدار TEST را قرار دهید)
amount integer بله مبلغ تراکنش به ریال بدون اعشار و بزرگتر یا مساوی ۱۰،۰۰۰
callbackURL string بله آدرس بازگشتی که باید به صورت urlencode ارسال شود و باید با آدرس سایت تایید شده در هنگام دریافت درگاه یکسان ﺑﺎﺷﺪ
orderId string بله شماره سفارش فروشگاه شما
cardNumber string خیر شماره کارت خریدار است که این شماره کارت بعد از انجام عملیات پرداخت با شماره کارت دریافتی از بانک تطابق داده می‌شود و در صورتی که یکسان نباشد، مبلغ تراکنش به حساب پرداخت کننده برمی‌گردد
(برای محیط سندباکس، مقدار 1234123412341234 را قرار دهید)
mobile string خیر شماره همراه پرداخت کننده تراکنش
description string خیر توضیحات تراکنش

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
message string پیام وضعیت تراکنش
status integer کد وضعیت تراکنش
authority string شناسه یکتای تراکنش جهت اتصال به درگاه

هدایت کاربر به درگاه

در صورتی که پاسخ ایجاد تراکنش موفقیت‌آمیز باشد، می‌توانید با استفاده از authority دریافتی، کاربر را به درگاه پرداخت هدایت نمایید.

آدرس هدایت به درگاه

REDIRECT
https://dargaah.com/ird/startpay/{authority}

آدرس هدایت به محیط سندباکس

REDIRECT
https://dargaah.com/sandbox/ird/startpay/{authority}

بازگشت اطلاعات

در این مرحله، کاربر پس از انجام تراکنش یا انصراف از تراکنش به صفحه فروشگاه هدایت خواهد شد.

پارامترهای دریافتی

پارامتر نوع توضیحات
code integer کد وضعیت پرداخت تراکنش
message string پیام مربوط به وضعیت تراکنش
authority string شناسه مربوط به تراکنش
amount integer مبلغ تراکنش انجام شده به ریال
orderId string شماره سفارش ارسالی در مرحله اول

تایید تراکنش

curl 'https://dargaah.com/sandbox/verification' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "merchantID": "TEST",
  "authority": "20230912094118ZY",
  "amount": 500000,
  "orderId": "1234"
}'
$data = [
  "merchantID" => "TEST",
  "authority" => "20230912094118ZY",
  "amount" => 500000,
  "orderId" => "1234"
];

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://dargaah.com/sandbox/verification',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 # if you get SSL error (curl error 60) add 2 lines below
 CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
 CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
 # end SSL error
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),
 CURLOPT_HTTPHEADER => [
  'Content-Type: application/json'
 ],
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
var_dump($response);
const axios = require("axios");

const data = {
 merchantID: "TEST",
 authority: "20230912094118ZY",
 amount: 500000,
 orderId: "1234",
};

const url = "https://dargaah.com/sandbox/verification";

axios
 .post(url, data)
 .then((response) => {
  console.log(response.data);
 })
 .catch((error) => {
  console.error(error);
 });
import requests
import json

data = {
  "merchantID": "TEST",
  "authority": "20230912094118ZY",
  "amount": 500000,
  "orderId": "1234"
}

url = "https://dargaah.com/sandbox/verification"

payload = json.dumps(data)
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(url, data=payload, headers=headers)

response_content = response.json()
print(response_content)
var data = new
{
 merchantID = "TEST",
 authority = "20230912094118ZY",
 amount = 500000,
 orderId = "1234"
};

var url = "https://dargaah.com/sandbox/verification";

// Install the Newtonsoft.Json NuGet package first
var json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data);
var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");

var client = new HttpClient();
var response = await client.PostAsync(url, content);
var responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(responseContent);
import (
  "bytes"
  "encoding/json"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "net/http"
)

data := map[string]interface{}{
  "merchantID": "TEST",
  "authority":  "20230912094118ZY",
  "amount":   500000,
  "orderId":   "1234",
}

url := "https://dargaah.com/sandbox/verification"

jsonData, err := json.Marshal(data)
if err != nil {
  fmt.Println("Error marshaling JSON:", err)
  return
}

response, err := http.Post(url, "application/json", bytes.NewBuffer(jsonData))
if err != nil {
  fmt.Println("Error sending request:", err)
  return
}
defer response.Body.Close()

responseData, err := ioutil.ReadAll(response.Body)
if err != nil {
  fmt.Println("Error reading response:", err)
  return
}

fmt.Println(string(responseData))

دستور بالا در صورت موفقیت آمیز بودن، کدی با فرمت JSON مانند زیر برمی‌گرداند:

{
 "message": "تراکنش با موفقیت انجام شده است.",
 "status": 100,
 "refId": "1234567890",
 "orderId": "1234",
 "cardNumber": "123412******1234"
}

پس از انجام این مرحله، عملیات پرداخت، در پنل فروشگاه تایید خواهد شد.

آدرس درخواست

POST
https://dargaah.com/verification

آدرس درخواست محیط سندباکس

POST
https://dargaah.com/sandbox/verification

پارامترهای ارسالی

پارامتر نوع الزامی توضیحات
merchantID string بله مرچنت کد دریافتی داخل پنل کاربری برای اتصال به درگاه
(برای محیط سندباکس، مقدار TEST را قرار دهید)
authority string بله شناسه یکتای تراکنش
amount integer بله مبلغ تراکنش به ریال، بدون اعشار و بزرگتر یا مساوی ۱۰،۰۰۰
orderId string بله شماره سفارش فروشگاه شما

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
message string پیام مربوط به وضعیت تایید تراکنش
status integer وضعیت تایید تراکنش
refId string شماره پیگیری تراکنش
orderId string شماره سفارش فروشگاه شما
cardNumber string شماره کارت پرداخت کننده تراکنش (Mask شده)

نشان اعتماد ایران درگاه

<script src="https://trust.irandargah.com/index.js">

‌با توجه به لزوم جلب اعتماد مشتریان جهت انجام پرداختی امن و سریع، می‌توانید با قراردادن کد روبرو در قسمتی از وبسایت خود، که برای کاربران قابل مشاهده باشد (مانند فوتر وبسایت)، مشتریان را از پردازش پرداخت توسط ایران درگاه، مطمئن سازید.

جدول وضعیت‌ها

کد وضعیت تراکنش‌ها در جدول زیر آمده است:

کد پیام
۱۰۰ تراکنش با موفقیت انجام ‌شده‌ است
۱۰۱ تراکنش قبلا وریفای شده است
۲۰۰ اتصال به درگاه بانک با موفقیت انجام ‌شده است
۲۰۱ ‌ در حال پرداخت در درگاه بانک
۴۰۳ کد مرچنت صحیح نمی‌باشد
۴۰۴ تراکنش یافت نشد
کاربر از انجام تراکنش منصرف‌ شده است
اطلاعات ارسالی صحیح نمی‌باشد
-۱۰ مبلغ تراکنش کمتر از ۱۰،۰۰۰ ریال است
-۱۱ مبلغ تراکنش با مبلغ پرداخت، یکسان نیست. مبلغ برگشت خورد
-۱۲ شماره کارتی که با آن، تراکنش انجام ‌شده است با شماره کارت ارسالی، مغایرت دارد. مبلغ برگشت خورد
-۱۳ تراکنش تکراری است
-۲۰ شناسه تراکنش یافت‌ نشد
-۲۱ مدت زمان مجاز، جهت ارسال به بانک گذشته‌است
-۲۲ تراکنش برای بانک ارسال شده است
-۲۳ خطا در اتصال به درگاه بانک
-۳۰ اشکالی در فرایند پرداخت ایجاد ‌شده است. مبلغ برگشت خورد
-۳۱ خطای ناشناخته